Regulamin konkursu „Zadbaj o swoje dno miednicy”

facebook instagram

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu, fundatorem nagród i Administratorem Danych Osobowych
jest Anna Mytnik, ul. Powstańców Śląskich 89/201 01-466 Warszawa, NIP 7971950469,
REGON 368896876, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs realizowany będzie od 26.09.2022 r. po opublikowaniu postu konkursowego
na profilu @dla_kobiet_od_kobiet w serwisie Instagram. Konkurs trwa do wtorku
04.10.2022 r. do końca dnia. W środę 05.10.2022 r. ogłoszeni zostaną zwycięzcy.
1.3. Miejscem konkursów jest terytorium Polski.
1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs. Organizator
oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani
powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Organizator
zobowiązany jest zwolnić właściciela serwisu Instagram z wszelkiej odpowiedzialności
związanej z niniejszymi konkursami, w tym w szczególności z jakiejkolwiek
odpowiedzialności względem jego Uczestników.
1.5 Definicje: Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Regulamin – niniejszy regulamin;
Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;
Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie Instagram i korzystająca z Profilu
(oglądająca treści zamieszczane na tym profilu, dodające komentarze itp.)

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy w dniu
dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora
Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na
zlecenie Organizatora.
2.3. Użytkownicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie poprzez
dodanie komentarza na Profilu pod postem konkursowym (zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu).
2.4. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie
tylko z jednego konta w serwisie Instagram. W przypadku dokonania przez tą samą osobę
kilku zgłoszeń do Konkursu pod uwagę brane będzie tylko pierwsze z nich.
2.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie
kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w
niniejszym Regulaminie.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie
dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek
awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
2.8. W każdym poście konkursowym wyłoniony zostanie 5 zwycięzców. Nagrodą w
Konkursie dla zwycięzcy są:
Udział w warsztatach „Zadbaj o swoje dno miednicy” w dniu 07.10.2022 o godz. 15:30 pod
adresem ul. Kujawska 3/15, 00-791 Warszawa

§ 3 Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu będzie opublikowanie w serwisie Instagram
komentarza, w odpowiedzi na zadanie konkursowe.
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Profilu i nie uwzględnienia w
Konkursie Odpowiedzi która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia
niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa
uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są
równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez
Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania
obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych,
postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w
szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:
• są obraźliwe;
• nawołują do agresji;
• obrażają osoby trzecie;
• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
• przyczyniają się do łamania praw autorskich;
• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków
odurzających;
• propagują nadmierne spożywanie alkoholu;
• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający
się do Konkursu Uczestnik;
• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub
Regulamin

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie
Odpowiedzi, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram,
Organizator uprawniony będzie także do publikacji treści odpowiedzi w swoich serwisach
internetowych i profilach w serwisach społecznościowych.
3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najciekawszej Odpowiedzi. Oceny
Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z
przedstawicieli Organizatora.
3.6. Nagrody w Konkursie określona w pkt. 2.8. powyżej nie podlega wymianie na jej
równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju, nagrody zostaną przekazane
07.10.2022 na warsztatach o godz. 15:30 pod adresem ul. Kujawska 3/15, 00-791
Warszawa.
3.7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4 Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie w formie komentarza pod
postem konkursowym na Profilu Organizatora 05.10.2022 r.
4.2. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane:
imię, nazwisko.
4.3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska będzie
stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

§ 5 Postanowienia Końcowe

5.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.dlakobietodkobiet.pl.
5.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
5.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.